Kāpēc man ir svarīgi nokļūt Templī uz ap ...

Kāpēc man ir svarīgi nokļūt Templī uz apmācībām?

Feb 12, 2024

Cigun praktizēju jau 9 gadus, savukārt, 8 gadus paralēli mācībām jau sāku arī pasniegt cigun atveseļošanās vingrošanu cilvēkiem, kas mani izvēlējās kā savu skolotāju.

Savukārt, 6 gadus atpakaļ pirmo reizi izvingroju formu "Yi Jin Jing" harizmātiskā SHIFU (skolotāja) Shi Heng Yi vadībā online versijā. Dažas reizes toreiz biju vingrojusi šo cigun formu arī manas toreizējās Latvijas skolotājas vadībā.

Šī ciguna forma ir viens no labākajiem un iedarbīgākajiem instrumentiem, kāds nonācis manās rokās, kas sniedz fantastiku ietekmi uz vispārēju ķermeņa un gara labsajūtu, harmoniju.

Man pašai šo vingrojumu kopuma pildīšana ir veids kā es mazinu stīvumu, iekustinu locītavas, palielinu kustību amplitūdu, lokanību, uzlaboju līdzsvaru un iegūstu sazemējumu, stabilitāti kājās un veselību mugurkaulam, pateicoties vingrojumu daudzveidībai - atliecoties, noliecoties, savērpjoties.

Vingrojumus no šīs formas esmu atstrādājusi pati, ikdienās praktizējot, esmu ieviesusi arī daudzus no šiem vingrojumiem savu nodarbību repertuārā!

Taču vēlos šo vingrojumu kopumu vingrot no A-Z klātienē un autentiskā vidē ar profesionāliem pasniedzējiem - praktiķiem, slīpējot katru no vingrojumiem, iedziļinoties katra vingrojuma tehniskajās niansēs, lai varu vēl vairāk kvalitatīvu padomu sniegt saviem cigun vingrotājiem!

Kāpēc lūdzu ziedot apmācībām?

Pa šiem gadiem, ko es pasniedzu cigun, esmu pati iegādājusies pa saviem līdzekļiem cigun apmācības, ieguldot savā izglītībā tūkstošiem eur. Cilvēki vienmēr ir novērtējuši atzinīgi manis pasniegtās nodarbības. Taču šobrīd ir neizskaidrojama vilkme pamainīt enerģijas plūsmu. Man ir sajūta, ka šāds formāts - kad cilvēki ziedo, lai es mācos, sniegs jaunus apvāršņus, atklāsmes, izaugsmi man cigun mākslā un arī paši cilvēki no manis saņems pavisam citas kvalitātes enerģiju un apmācības!

Tas ir pēc principa - ieguldu attīstībā! Cilvēks šodien veic iemaksu nākotnei!

Atgriezusies no apmācībām templī, es katram no jums, kas ziedos, piedāvāšu iespēju izbaudīt PIRMO manis pasniegto nodarbību bez maksas! Dots pret dotu. Labs vairo labo.

I have been practicing qigong for 9 years, and for 8 years, in parallel with my studies, I have also started teaching qigong recovery exercises to people who chose me as their teacher.

On the other hand, 6 years ago I practiced the form "Yi Jin Jing" for the first time under the guidance of the charismatic SHIFU (teacher) Shi Heng Yi in the online version. I had practiced this form of qigong a few times under the guidance of my then Latvian teacher.

This form of qigong is one of the best and most effective tools that I have come across, providing a fantastic effect on overall well-being and harmony of body and spirit.

For me, performing this set of exercises is a way for me to reduce stiffness, move my joints, increase range of motion, flexibility, improve balance and gain grounding, stability in my legs and health for my spine, thanks to the variety of exercises - bending, bending, twisting.

I have worked out the exercises from this form myself, practicing everyday, I have also introduced many of these exercises into the repertoire of my classes!

However, I want to practice this set of exercises from A-Z in person and in an authentic environment with professional instructors - practitioners, honing each of the exercises, delving into the technical nuances of each exercise, so that I can give even more quality advice to my qigong gymnasts!

Why please donate to training?

Over the years that I have been teaching qigong, I have purchased qigong training at my own expense, investing thousands of euros in my education. People have always appreciated my lessons. But right now there is an inexplicable pull to change the flow of energy. I have a feeling that such a format - when people donate so that I can learn, will give me new horizons, revelations, growth in the art of qigong, and people themselves will also receive energy and training of a completely different quality from me!

It is based on the principle of investing in development! A person makes a contribution to the future today!

After returning from my training at the temple, I will offer each of you who donates the opportunity to enjoy the FIRST class I teach for free! Given for given. Good breeds good.

Pateicībā /Thank you

Jūsu/ Sincerely Yours Zita

Enjoy this post?

Buy Zita Silina | Qigong coach | a book

More from Zita Silina | Qigong coach |