The story of life

The story of life

Dec 20, 2021

[English below]
Volunteer For Education giới thiệu dự án The story of life:


The story of life là một dự án ý nghĩa được thành lập nhằm mục đích chia sẻ các câu chuyện, bài học cuộc sống và phong cách sống đẹp đến với mọi người. Đồng thời The story of life cũng đang lắng nghe câu chuyện của mọi người qua tin nhắn và thông qua những câu hỏi mở khơi gợi để giúp mọi người xác định vấn đề, nguyên nhân và tìm kiếm giải pháp.

Cũng như giúp bạn tự khám phá, tìm hiểu và nâng cao nhận thức về bản thân mình để làm rõ và xác định mục tiêu bạn mong muốn đạt được trong cuộc sống, tạo động lực cho bạn tìm kiếm và phát triển khả năng của mình. The story of life vẫn đang nhận được tin nhắn mỗi ngày, và đến nay cũng đã lắng nghe hơn 1,500 câu chuyện và chia sẻ.

The story of life hy vọng có thể lan tỏa dự án đến nhiều bạn, những người đang có vấn đề hay khó khăn trong cuộc sống và vẫn đang loay hoay tìm kiếm giải pháp có cơ hội kết nối với Advisor của The story of life, cũng như dự án có thể thu hút thêm nhiều Mentor và các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tham gia dự án.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

 Email: [email protected]
 Fanpagehttps://www.facebook.com/thestoryoflife.mosia

Volunteer For Education introduces the project The story of life:

The story of life is a meaningful project established to share stories, life lessons, and beautiful lifestyles with everyone. At the same time, The story of life is also listening to people's stories through messages and through provocative open-ended questions to help people identify problems, causes and find solutions.

As well as helping you discover, learn and increase your self-awareness to clarify and define the goals you want to achieve in life, motivate you to find and develop your potential. The story of life is still receiving messages every day and has so far listened to more than 1,500 stories and shared.

The story of life hopes to spread the project to many of you, those who are having problems or difficulties in life and are still struggling to find solutions have the opportunity to connect with the Advisor of The story of life, as well as the project can attract more Mentors and experts in many fields to join the project.

For more information please contact:

📩 Email: [email protected]

💻 Fanpage: https://www.facebook.com/thestoryoflife.mosia

Enjoy this post?

Buy The story of life a coffee