Happy Birthday 2Pac!

Happy Birthday 2Pac!

Jun 16, 2022

Happy Birthday to the GOAT!

My Youtube-Playlist celebrating 2Pac:

https://www.youtube.com/watch?v=Z5_VfQopu3M&list=PLNCg83vHbdeQTrm8dKE5dZGXTg4vYDcXQ&index=1

https://www.youtube.com/watch?v=Z5_VfQopu3M&list=PLNCg83vHbdeQTrm8dKE5dZGXTg4vYDcXQ&index=1

Enjoy this post?

Buy Shorty Shortanamo a coffee