අම්පිටියේ සුමනරතන හිමිට වෙඩි තැබීම ගැන බ ...

අම්පිටියේ සුමනරතන හිමිට වෙඩි තැබීම ගැන බෞද්ධයන් කුලප්පු වුණේ නැති බව කියලා තිබුණු බව මාධ්‍

Feb 21, 2023
Supporters only
Already a supporter? Log in