Tutorial Mới !

Tutorial Mới !

Oct 18, 2021

Hello các bạn, đây là một tutorial về cơ bản của HTML, CSS, và JS. Trong tutorial này chung ta sẽ build ra một trang Porfolio riên cho mình. Mong tutorial này sẽ giúp ích được cho các bạn 😃

https://youtu.be/3t2H8aqOkeQ](https://youtu.be/3t2H8aqOkeQ)

Enjoy this post?

Buy PASSIONCORNERS a coffee

More from PASSIONCORNERS